PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Finantare pentru: ferme agricole, exploatatii agricole, panificatie si patiserie, servicii turistice, alte servicii in mediul rural, tineri fermieri.

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - PNDR

Fonduri Europene Nerambursabile PNDR

Avand in vedere imensul potential agricol pe care Romania il detine, atat din punct de vedere al terenului cultivabil disponibil, dar si din punct de vedere al conditiilor climaterice existente la noi, care fac posibila existenta unui numar mare de culturi agricole, Programul National pentru Dezvoltare Rurala vine sa acopere o piata de necesitati foarte larga, oferind finantare prin fonduri europene nerambursabile celor care au nevoie de un avant financiar. Acest program se adreseaza fermelor si exploatatiilor agricole, tinerilor fermieri, dar si celor ce ofera servicii turistice sau afacerilor de panificatie si patiserie sau altor tipuri de servicii desfasurate in mediul rural.

Programul National de Dezvoltare Rurala:

Obiectivele programului:

- crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole

- diversificarea economiei locale

- crearea conditiilor de productie

- crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor cultural

Finantarea se poate obtine de catre persoane fizice, micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, autoritatile publice locale,  organizatiile neguvernamentale, asociatiile,comunitatea locala.

Exista fonduri disponibile pentru dezvoltare rurala prin intermediul Grupurilor de Actiune Locala pana la sfarsitul anului 2013

-Axa Leader- infiintarea Grupurilor de Actiune Locala

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) reprezintă parteneriate între autorităţile locale, sectoarele private si civile.

GAL-ul are sarcina de a identifica şi implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezintă.

In acest an  se are in vedere lansarea tuturor masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala prin intermediul Grupurilor de Actiune Locala, masuri ce pot fi accesate pe teritoriile GAL-urilor.

-112 - Instalarea tinerilor fermieri

Procent de finantare de 100% fara cofinantare

 Beneficiari- condiţii:

- Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei

- Deţin sau se angajează să dobândească  competenţe şi calificări profesionale în  raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare

- Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei

- Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu

- 141 - Sprijin pentru ferme de semisubzistenta

Procent de finantare de 100% fara cofinantare

Suma maxima disponibila pe proiect 7.500 Euro

Beneficiari eligibili: pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura  141 sunt persoanele fizice  în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi  la data depunerii  Cererii de finanţare), care  desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă

-are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE

-este situată pe teritoriul ţării

-este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol

-comercializează o parte din producţia agricolă obţinută

- 142 - Infiintarea grupurilor de producatori

Procent de finantare 100%

Beneficiari eligibili:

- Societăţi comerciale

- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură

- Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005

- Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

- Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare

Criterii de recunoastere a grupului de producatori:

- Să fie persoană  juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul  de a comercializa în comun produsele agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

- planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate

- promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi

- reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător

- promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calitaţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea biodiversitaţii

- grupul de producători este format din cel puţin 5 membri

- să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de producători

- dovedeşte prin evidenţa contabilă, că are înregistrată o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro, echivalent în lei

- deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor

- membrii grupului de producători au obligaţia  de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători

- să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producător

- să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători

 

- 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole

Procent de finantare 50%

Tipuri de investitii:

1.Obiective tehnice

- achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină  creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

- construirea  şi/ sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare;

- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi  tehnologii.

2.Obiective economico – financiare

- reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;

- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;

- creşterea viabilităţii economice.

3. Obiective de mediu

- reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;

- reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin  respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor;

- asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;

- creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă  și îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

- 122 -Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

Procent de finantare 50%

Tipuri de investitii:

- Îmbunătăţirea structurii arboreturilor prin refacerea sau substituirea pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de pădure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii adaptate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc

- Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor)

- Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos (cum sunt harvesterurile

- Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înființarea de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră

- 214 - Plati de agromediu-plati pe suprafata de teren agricol acordate prin Agentia de Plati si Interventie in Agricultura

- 221 -Prima împădurire a terenurilor agricole

Procent de finantare 70%

Tipurile de plăţi aferente măsurii 221 sunt următoarele:

O primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), în funcţie de zona geografică în care se efectuează împădurirea

primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, (începând cu anul înfiinţării plantaţiei), variabilă în funcţie de zona geografică în care s-a făcut împădurirea şi de anul de întreţinere

 O primă compensatorie anuală pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, standard pentru o perioadă de 15 ani (începând cu anul înfiinţării plantaţiei), dar variabilă în funcţie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alţi deţinători de terenuri agricole;

Obiectiv: Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

- 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Procent de finantare 80% pentru productie de bunuri si de 70% pentru servicii

Tipuri de investitii:

- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv  pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora

- Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora

- Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

- Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi)

- Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:

- servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;servicii de conectare şi difuzare internet; servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare; servicii medicale; servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice

- Investiţii în producerea de energie regenerabilă

- Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii

- 313 - Încurajarea activităţilor turistice

Procent de finantare 70%

Procent de finantare 100%  pentru ONG-uri si institutii negeneratoare de profit

Tipuri de investitii:

-Investiţii în infrastructura de primire turistică – construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;

- pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele

- pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă

Tipurile de structuri de primire turistică-cu funcţiuni de cazare: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, spaţii de campare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice

- cu funcţiuni de alimentaţie – restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune,

cu specific (cramă, cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară

- Investiţii în activităţi recreaţionale 

- Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc.

-Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc: construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice; dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.; investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat,etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;

investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al, olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).

- 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale

 Procent de finantare 100%

Tipuri de investitii:

- Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea  şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;

- Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă

- Prima înfiinţare, extinderea  şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă

- Prima înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat

- Prima înfiinţare  şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea

- Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor

- Înfiinţarea, amenajarea  spaţiilor publice de recreere  pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport – inclusiv sali de sport, piste de biciclete )

- Renovarea clădirilor publice (ex. primării)  şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.)

- Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proiect integrat (în situaţia în care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice)

- Prima înfiinţare  şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (creşe , bătrâni şi persoane cu nevoi speciale )

- Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora

- Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în   zonele  unde o astfel de investiţie nu este  atractivă pentru companiile  private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;

- Achiziţionarea de utilaje  şi echipamente pentru serviciile publice  (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;

- Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor cultural

- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);

-Achiziţionare de echipamente pentru expunerea  şi protecţia patrimoniului

cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).