.

 

POS Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu - Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata , dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural, Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei.

Fonduri Europene Nerambursabile Timisoara - POS

Fonduri Europene Nerambursabile POS Mediu

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, cetatentii tarii noastre au beneficiat de posibilitatea unica de a putea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin care isi pot duce la indeplinire, cu succes si in timp mult mai scurt planurile de afaceri. Ce ne propunem noi este sa va indrumam in realizarea acestor proiecte, de la redactare la implementare, fiind alaturi de dumneavoastra in fiecare pas al proiectului.

Ce este Programul Operational Sectorial Mediu?

Programul Operational Sectorial Mediu este documentul care stabileste strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, in Romania, in perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 11 iulie 2007. Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezinta finantare nerambursabila a Uniunii Europene si peste 1 miliard Euro reprezinta contributia nationala.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

Pe ce perioada se desfasoara POS Mediu?

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare ale Romaniei si dupa anul 2013, prin realizarea de investitii ce pun bazele dezvoltarii durabile in infrastructura de mediu. Obiectivul global al POS Mediu vizeaza imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu si, in acelasi timp, contribuie substantial la realizarea angajamentelor de aderare si la respectarea legislatiei de mediu.

Pentru realizarea acestui obiectiv global, prin POS Mediu se vor finanta investitii pentru urmatoarele sectoare de mediu:

1. Sectorul apa/apa uzata ( total 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro)

Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate  POS Mediu (60%). Investitiile au in vedere extinderea/modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea/modernizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si canalizare, in conditiile unor tarife acceptabile pentru populatie. Pentru acest sector vor fi finantate proiecte mari de infrastructura, care acopera mai multe localitati la nivel regional / judetean si care vor aduce o contributie importanta la conformarea cu standardele europene de mediu si vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunitatilor respective. Aceasta abordare urmareste atat cresterea eficientei costurilor de investitii (prin realizarea de economii la scara), cat si a costurilor de operare a obiectivelor de investitii nou create. Beneficiarii proiectelor sunt Companiile Regionale de Apa. Proiectele vor fi selectate avand ca baza obiectivele de realizare a angajamentelor de aderare pentru sectorul apa, continute in Planurile de Implementare si luate in considerare la elaborarea Planurilor judetene pentru apa/apa uzata (o lista indicativa a proiectelor este anexata la POS Mediu).

2. Sectorul de gestionare a deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric (total 1,17 miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro)

Investitiile pentru acest sector vizeaza crearea de sisteme integrate de gestionare a deseurilor la nivel regional, in paralel cu inchiderea depozitelor de deseuri neconforme. Se vor finanta masuri de colectare, sortare, transport, tratare si depozitare a deseurilor menajere combinate cu masuri de reducere a cantitatii de deseuri, conform cu principiile si practicile Uniunii Europene in domeniu. Alte investitii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diversi poluanti si care afecteaza negativ mediul si sanatatea umana. Beneficiarii proiectelor sunt autoritatile locale/judetene sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara. Proiectele vor fi selectate in raport cu Planul National si Planurile Regionale pentru Managementul Deseurilor (o lista indicativa este anexata la POS Mediu). O prima prioritate se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a deseurilor la nivel regional/ judetean, unde nu au fost, pana acum, investitii majore (planificate a fi lansate in 2007-2009), iar o prioritate secundara se va acorda proiectelor pentru extinderea sistemelor existente de management al deseurilor.

3. Sectorul termoficare (total 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)

Investitiile preconizate pentru acest sector au in vedere reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Proiectele de investitii se vor realiza in localitatile in care centralele municipale reprezinta sursa cea mai mare de poluare a mediului. Beneficiarii proiectelor sunt autoritatile locale care au in gestionare centralele municipale de termoficare. Proiectele vor fi selectate in baza solicitarilor de oferte, la nivel national (call for proposals). Se va acorda asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii.

4. Sectorul protectia naturii (total 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)

Proiectele finantate in acest sector vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor protejate si, implicit, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale. O atentie deosebita se va acorda managementului site-urilor Natura 2000. Beneficiarii proiectelor sunt: administratiile si custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agentia Nationala pentru Arii Protejate (dupa infiintare), Agentiile Locale de Protectie a Mediului, autoritatile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universitati, muzee. Proiectele vor fi selectate in baza solicitarilor de oferte, la nivel national (call for proposals).

5. Protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere (total 329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)

Proiectele de investitii au ca scop protejarea populatiei si a bunurilor materiale de efectele devastatoare ale inundatiilor. Zonele de interventie se vor selecta in concordanta cu strategia nationala in domeniu, precum si in baza unor analize de risc.

Un alt domeniu de actiune este protejarea si reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Astfel de investitii vor contribui la cresterea sigurantei populatiei si protectiei mediului natural, dar si la cresterea valorii economice a litoralului romanesc. Beneficiarul proiectelor este Administratia Nationala Apele Romane. Proiectele vor fi selectate in baza propunerilor transmise de ANAR in limita bugetului alocat.

6. Asistenta Tehnica (total 174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro )

Activitatile finantate din asistenta tehnica au ca scop cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor Uniunii Europene, prin finantarea pregatirii proiectelor, precum si a  activitatilor de monitorizare, evaluare si control a proiectelor, respectiv actiuni de publicitate si informare pentru POS Mediu. Beneficiarii proiectelor sunt Autoritatea de Management si Organismelor Intermediare.